PROJELER
Doğu Anadolu Fayı, Hazar-Palu Segmenti Üzerinde Gerçekleşen Krip Hareketi Özelliklerinin Çok Disiplinli Yöntemlerle Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Uğur DOĞAN

Bu projenin amacı, çok disiplinli (jeodezik, jeofizik, jeolojik) metodlar (sismoloji, GNSS, InSAR, jeolojik haritalama, kil mineralojisi) kullanarak, Hazar-Palu arasında kripin zamansal ve mekânsal davranışını ve bunun karakteristik özelliklerini gözlem ve modellemeler yoluyla nitel ve nicel olarak belirlemek, Doğu Anadolu Fay’nın bölgedeki mekanik davranışına yönelik yeni modeller geliştirmek ve deprem tehlikesine yönelik doğru bulgular oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda krip hareketinin nerede ve ne şekilde başladığı, nerede sonlandığı ve fay boyunca gösterdiği değişimlerin belirlenmesi, bölgedeki jeolojik birimler ve yapılarla olan ilişkisinin sorgulanması, zamanla krip hareketinin azalıp azalmadığının belirlenmesi gibi bölgenin deprem tehlikesinin tam olarak belirlenmesini bu projenin kapsamındadır.

Proje kapsamında oluşturulan yeni veri setleri ve modelleme yaklaşımı ile kestirilen sonuçlar, gelecekteki depremlerin etkisini tahmin etmek için gerçekçi senaryolar geliştirme yönünde sağlam fiziksel bir temel sağlayacaktır. Bu bulgular sayesinde, karmaşık bir sürece sahip olan deprem dinamiğinin anlaşılmasında ülkemiz araştırmacıları odaklı çalışmalar gerçekleştirilmesi de sağlanacaktır.