ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
Taşeron İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmasına İlişkin Sınav Sonuçları

1) Yıldız Teknik Üniversitesi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamındaki işçilerin sürekli işçi pozisyonlarına geçirilmesine ilişkin Temizlik ve Büro Destek Personeli için yapılan sözlü, Koruma ve Güvenlik Personeli için yapılan yazılı sınav sonuçlarının gösteren liste aşağıdadır.

2) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar’ın 16’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının “a” bendi kapsamında davası/icra takibi olanların aynı bentte belirtilen belgeleri (Madde 16/1-a: 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair örnek-2’de yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini, ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair örnek-3’te yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini idareye ibraz etmek,) 28.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğe teslim etmeleri gerekmektedir.

YTÜ Genel Sekreterlik

Temizlik ve Büro Destek Personeli Sınav Sonuç Listesi

Koruma ve Güvenlik Personeli Sınav Sonuç Listesi

Örnek 2

Örnek 3

Duyuru 27
MAR
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR